Hede urskog

Skriven av Rosita Persson 31 maj 2018Texten är hämtad från Länsstyrelsen, Jämtlands län.

"Hede urskog är utan tvivel länets kronjuvel vad gäller urskogsområden. Tallarna är urgamla, granarna skyhöga och den brandpräglade skogen helt utan spår av mänsklig påverkan. Mäktigt och rödlistat så det förslår. Vägbeskrivning: Från Hede kör man söderut, mot Råndalen. Efter cirka 10 kilometer är det skyltat till vänster mot Hede urskog.


Slå in på stigen och låt dig förtrollas av en riktig urskog. I sekel efter sekel har den fått leva sitt eget liv, helt utan påverkan av människor. I sällskap med de 500-åriga brandskadade tallarna med brösthöjdsdiametrar på 75 centimeter känner du dig ganska obetydlig. Mäktig är också den gamla granskogen med ymniga hänglavssjok i de höga träden. Åsynen av ett troll eller en liten tomte skulle knappt få dig att höja på ögonbrynen.


Det torrare området i väster består av imponerande tallskog med högresta tallar som hunnit vara med om en hel del. Många träd är 450-500 år gamla och har överlevt flera skogsbränder. I skogen finns gott om döda och omkullfallna träd som myllrar av liv, och i solbelysta torrakor sitter nöjda hackspettar och plockar insekter. Den östra delen är fuktigare och består av 220-250 år gammal granskog med 30 meter höga granar, rikligt med lågor och praktfulla hänglavar. Att Hede urskog har fått stå orörd är bara en lycklig slump. Kronjägarstämplar på ett flertal av de äldsta tallarna visar att skogen en gång var tänkt för avverkning.


Redan 1909 beslöt man att freda urskogen i Hede. Tjugo år senare blev området ett naturreservat. Brandpräglade gamla tallskogar med sådan urskogskaraktär som denna, är mycket sällsynta i hela landet. Inte ett enda spår av avverkningar eller mänsklig påverkan finns i området, vilket är helt unikt i dessa trakter. Skogsbruket har gått hårt fram i Härjedalens höjdlägesskogar och styckat upp dem i små fragment. Detta har bidragit till att många skogslevande arter nu är starkt hotade. I Hede urskog finns fortfarande många av dessa arter kvar. Här finns ännu den livsmiljö som de behöver, och den vill vi skydda och bevara.


Den unika urskogsmiljön, med brandpåverkade träd i alla livsstadier, rymmer minst 20 rödlistade arter varav många vedsvampar.  Bland annat har den akut hotade storporiga brandtickan och den starkt hotade urskogsporingen hittats i området. Här växer också kolflarnlav, en lav som bara växer på bränt trä. Djurlivet i urskogen är rikt. Den döda veden drar till sig en mängd vedlevande insekter, som i sin tur är attraktiva för fåglar. Tjäder, lavskrika, spillkråka och tretåig hackspett är arter som lever här. Att hackspettarna trivs i skogen syns på alla bohål som de mejslat ut i de gamla träden. Man ser också spår av fyrbenta djur som älg och björn.


Hede urskog är ett lättillgängligt område med skogsbilväg ända fram till reservatets parkeringsplats. I närheten av parkeringen finns informationsskylt, rastplats och ett torrdass om nöden så kräver. Från rastplatsen går en knappt två kilometer lång stig vidare in i reservatet där den gör en lov igenom både granskog och tallskog."

TIDIGARE

INLÄGG