top of page

TIDIGARE

INLÄGG 

Har du tagit steget?


Har du flyttat hit någon gång under de senaste 10 åren? Då kan du hjälpa oss bli bättre på att hjälpa framtida inflyttare ta steget till Jämtland Härjedalen genom att svara på en enkät som handlar om inflyttning. Målgrupp är du som bott mindre än 10 år i länet. Syftet är att förstå flyttupplevelsen, behov och utmaningar, samt din syn på länets styrkor och värden. Enkäten tar ca 10 min att besvara. Den börjar med några bakgrundsfrågor för att sedan gå vidare till frågor om din flytt till länet. Enkäten är helt anonym. Deadline för att svara är tisdag 16 mars. Enkäten finns på svenska och engelska. Svensk version: https://www.surveymonkey.com/r/JamtlandHarjedalen_svenska English version: https://www.surveymonkey.com/r/JamtlandHarjedalen_English Tack för din medverkan – din input är viktig för att få fler att upptäcka och trivas i länet! Bakgrund Enkäten utförs av Future Place Leadership, Gomorron Östersund and Placebrander inom ramen för det regionala utvecklingsprojektet ”en Attraktiv Region”, som drivs av Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner. Projektet har som mål att attrahera och ta emot kompetens och inflyttare till länet. ------------- Information in English Have you relocated here in the last 10 years? Then you can help us become better at helping future immigrants take the step to Jämtland Härjedalen by answering our survey. This survey is about relocating to the Jämtland Härjedalens region. Target group are those that have lived less than 10 years in the region. The purpose is to understand the relocation experience, needs and challenges, as well your view of the region’s strengths and values. The survey takes about 10 min to answer. It begins with a few background questions, and then moves on to ask about your relocation experience. The survey is anonymous. Deadline to answer the survey is Tuesday 16th March. You can take it in English or Swedish. English version: https://www.surveymonkey.com/r/JamtlandHarjedalen_English Swedish version: https://www.surveymonkey.com/r/JamtlandHarjedalen_svenska Many thanks for your participation in the survey – your input is important to get more people to discover and build a good life in the region. Background The survey is carried out by Future Place Leadership, Gomorron Östersund and Placebrander for the regional development project ”an Attractive Region” that is managed by the Region of Jämtland Härjedalen and the eight municipalities in the region. The purpose of the project is to attract and receive taket and new resident.


Text och bilder: ta steget


talent and new residents.


Comments


bottom of page